Disclaimer

Deze website (hierna: 'de Website') is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en A+O Metalektro.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. NPCF en A+O Metalektro accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van de Website dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

NPCF en A+O Metalektro zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Daarnaast zijn NPCF en A+O Metalektro niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de Website afkomstig van derden.

Eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij NPCF en A+O Metalektro, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met NPCF en A+O Metalektro is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van NPCF en A+O Metalektro openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te laten verrichten. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van deze website van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten gedane bewering.